Το XL Instant View προσφέρει μια δυναμική διασύνδεση με τις βάσεις δεδομένων των εφαρμογών της Epsilon SingularLogic, επιτρέποντας πληροφορίες από πολλά και διαφορετικά υποσυστήματα των εφαρμογών, να ενσωματώνονται σε ένα report του Microsoft Excel.

Με την προσαρμοστικότητα και την ευκολία χρήσης του, το XL Instant View επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναλύσει δεδομένα των εφαρμογών της Epsilon SingularLogic δίνοντας ανεπτυγμένες δυνατότητες ανάλυσης βοηθώντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Δυνατότητες

Ένα σύνολο συναρτήσεων ενσωματωμένων στο Microsoft Excel, που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των

EpsilonSingularLogic Control

EpsilonSingularLogic Accountant

EpsilonSingularLogic Enterprise

EpsilonSingularLogic Galaxy 

EpsilonSingularLogic Pylon

EpsilonSingularLogic Λογιστική HYPER

Αυτοματοποιεί την ενημέρωση αναφορών με στοιχεία από τις εφαρμογές.

Δυνατότητα ανάλυσης στοιχείων σε δύο διαστάσεις.

Drill-Down στις κινήσεις από τις οποίες προέρχονται τα δεδομένα.

Δυνατότητα off-line επεξεργασίας δεδομένων

Αναφορές και Ανάλυση δεδομένων

Έτοιμα φύλλα εργασίας για ανάλυση των εξόδων, των εσόδων, της συμφωνίας με την Λογιστική, καταστάσεων P&L, ΕΛΠ.


 

PROFORON